เมนูหลัก : >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้> จังหวัดสุราษฎร์ธานี >  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

 ทีมผู้บริหาร
   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  
ประวัติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กำหนดให้การบริหารและการจัดการขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่น และให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตั้งอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (A41) ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณี 84190

ที่ตั้ง/อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดอำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดอำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ทิศใต ติดอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

การคมนาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 72 กิโลเมตร และมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้

ทางรถยนต์

    มีทางหลวงแผ่นดิน 4 สาย คือ
         1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 ผ่านอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอเคียนซา อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง
         2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (เอเซีย 41) ผ่านอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ อำเภอชัยบุรี
         3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 ผ่านอำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี
         4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ผ่านอำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ


ทางรถไฟ
         มีรถไฟวิ่งผ่านและจอดที่สถานีอำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านนาสาร และอำเภอเวียงสระ


ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสลับภูเขาสูงต่ำ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ มีแม่น้ำ ลำธารไหลผ่าน ในฤดูแล้งบางพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในฤดูฝนเกิดอุทกภัย

การปกครอง
ครอบคลุมเขตการปกครองในท้องที่ 6 อำเภอ 36 ตำบล มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบาล 7 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 31 แห่ง ประชากร 244,194 คน จำนวนครัวเรือน 75,932 หลังคาเรือน

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รายได้เฉลี่ย 38,078 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี


สถานที่ท่องเที่ยว

**อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบ้านนาสาร อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และมีจุดเด่นตามธรรมชาติที่สวยงาม เช่น หน้าผา ถ้ำ น้ำตก ยอดเขา หนอง ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตลอดจนมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์การสู้รบที่เหลืออยู่ เช่น ค่าย บังเกอร์ อุโมงค์ มีเนื้อที่ประมาณ 265,625 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2530

**น้ำตกดาดฟ้า เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดมีหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร ในฤดูฝนน้ำตกจะมีน้ำมากไหลพรั่งพรูเต็มหน้าผาดูราวกับไหลลงมาจากฟากฟ้า จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกดาดฟ้า” ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

**น้ำตกเหมืองทวด เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกร่มรื่นมีแอ่งน้ำสวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**น้ำตกสามห้าเจ็ด เป็นน้ำตกที่สวยงามมากสูงประมาณ 25 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ต้องเดินเท้าเข้าไป 3 กิโลเมตร น้ำตกตั้งอยู่ใกล้กับค่าย 357 อดีตเป็นค่ายพักของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**น้ำตกคลองน้ำเฒ่า เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 35 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นกว้างมีลักษณะแปลกตาดูงดงามต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 900 เมตร ลักษณะคลองน้ำเฒ่า มีจำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีน้ำไหลลาดลงมาเป็นสามสายสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว (พรุกำ) ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**น้ำตกคลองคันเบ็ด เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก สูงประมาณ 20 เมตร มีจำนวน 7 ชั้น บริเวณน้ำตก มีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ถ้ำเหมก เป็นถ้ำหินปูน ไม่กว้างมากแต่มีเพดานถ้ำสูง ภายในถ้ำมีผึ้งหลวงเกาะทำรังเป็นจำนวนมากทุกปี ถ้ำนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกดาดฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

**ถ้ำเหม็น (ถ้ำขมิ้น) เป็นถ้ำหินปูน มีขนาดกว้างใหญ่มาก ภายในถ้ำแยกได้หลายเส้นทางบางเส้นทางยาวไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีค้างคาวและมูลค้างคาวจำนวนมาก ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**โบราณสถานวัดเวียงสระ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลเวียงสระ สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัย ถือว่าเป็นเมืองเก่า ซึ่งยังมีซากเมืองเก่าปรากฏอยู่ เช่น ปราสาทคูเมือง เจดีย์ พระพุทธรูปหินอ่อน ฯลฯ

**สวนน้ำจันทน์กะพ้อ อำเภอเคียนซา ซึ่งเทศบาลตำบลเคียนซาได้จัดวันจันทน์กะพ้อบานที่สุราษฎร์ธานีเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการล่องแพตามลำน้ำตาปีอีกด้วย เพื่อชมธรรมชาติ 2 ฝั่ง ลำน้ำและการสร้างแพเพื่อไว้บริการนักท่องเที่ยว

**ถ้ำหอม บ้านควนสระ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี นักท่องเที่ยวจะได้พบบรรยากาศอันสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมสงบจิตใจและการพักผ่อน

**สระแก้วบางสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เป็นบ่อน้ำผุดตามธรรมชาติ อยู่ติดลำคลองอิปัน มีน้ำใสสะอาดตลอดทั้งปี

**น้ำตกคลองโหยน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เป็นลำธารน้ำขนาดเล็ก ที่เกิดจากเทือกเขาในพื้นที่ ไหลลงสู่ลำคลองอิปัน มีน้ำใสไหลเย็นตลอดปี โดยไม่เหือดเเห้ง

**อ่างเก็บน้ำบางลอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลไทรขึง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ตามธรรมชาติ เป็นสถานที่เพาะและขยายพันธุ์ปลา มีทิวทัศน์สวยงามมากในยามพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า

**ถ้ำเขานุ้ย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง เป็นถ้ำหินปูน มีหินงอก หินย้อย สวยงามมาก ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ใต้โตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสงเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ไหลผุดออกมาจากใต้ภูเขา น้ำใส และเย็นมากเหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเเละพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด หรือเที่ยวพักผ่อน กับครอบครัว

**อ่างน้ำร้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโสภา เป็นอ่างน้ำร้อนตามธรรมชาติ ตั้งรับแสงอาทิตย์ จึงได้ ชื่อว่าอ่างน้ำร้อน

 
การคมนาคม

     ทางรถไฟ
     ทางรถยนต์

  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 อำเภอเวียงสระ
 อำเภอบ้านนาสาร
 อำเภอบ้านนาเดิม
 อำเภอพระแสง
 อำเภอเคียนซา
 อำเภอชัยบุรี

มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 157 โรง (ข้อมูล ปี 2557)
มีนักเรียน จำนวน 25,537 คน (ข้อมูล ปี 2557)
มีครู/อาจารย์ จำนวน 1,649 คน (ข้อมูล ปี 2557)   

 ที่ตั้งสำนักงาน
   หมู่ที่ 1 ถ.เอเซีย (A41) ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๓ ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้วิสัยทัศน์

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามาตรฐาน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร บนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

ค่านิยม
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย อย่างสมดุล
2. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับมีคุณภาพตามาตรฐาน
3. ประชากรวัยเรียน (อายุ 4 ปี ถึง ย่าง เข้าถึงปีที่ 16) ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับ
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีวิถีชีวิตความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
๔. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ผลผลิตหลัก
๑. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
๒. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๓. เด็กพิการได้รับการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาสมรรถภาพ
๔. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคบังคับ
๕. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ


จุดเน้นการดำเนินงาน

1.   เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร
2.   ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น
4.   ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ
5.   เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน
6.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.   สถานศึกษายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
8.   ประชากรวัยเรียน อายุ 4 ปี ถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพจนจบการศึกษาภาคบังคับ
9.   ครู และบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่าต่อเนื่อง
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
11. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงมีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

 การแบ่งส่วนราชการ
ได้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พุทธศักราช 2546 ข้อ 2 และข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก และรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการมีความยืดหยุ่น พร้อมต่อการปรับเปลี่ยนและมุ่งสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนโยบายและแผน
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
8. หน่วยตรวจสอบภายใน


 อำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ี้

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงาน และกำกับการตรวจสอบ ติดตามการ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7. จัดระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

9 ดำเนินการประสานส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

10. ประสานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา

11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่ไม่ได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย