เมนูหลัก :   >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>  จังหวัดสุราษฎร์ธาน > ผู้อำนวยการ สพป.สฎ.3

   

 

 

 

นายวรรณะ บุญสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต3

ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 19 มีนาคม 2497 ณ ตำบลสวนหลวง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อายุ 56 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2515 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
พ.ศ. 2518 ป.กศ.วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2520 พ.ม.ศึกษาด้วยตนเอง
พ.ศ. 2526 ศษ.บ.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2540 กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาตรี วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการรับราชการ
ผู้สอน 2 มิถุนายน 2518 - 1 มกราคม 2528
    -โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 197
    -โรงเรียนวัดโพธิ์ใหม่ และโรงเรียนบ้านบางพระ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษานิเทศก์ 2มกราคม 2528 - 24 เมษายน 2534
    -สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ 25 เมษายน 2534–7 กรกฎาคม 2535
    -สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสิเกา จังหวัดตรั
หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ 8 กรกฎาคม 2535–30 ตุลาคม 2537
    -กิ่งอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และกิ่งอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ 31ตุลาคม 2537–21 ธันวาคม 2547
    -อำเภอนาหม่อม อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
    -อำเภอบางขัน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    - ธ.ค. 2547–ก.พ.2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
    - ก.พ.2549–พ.ย.2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
    - พ.ย.2553–30 กันยายน 2554ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
    - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุาษฎร์ธานี เขต 3