เมนูหลัก :   >เอเซียตะวันออกเฉียงใต้> ประเทศไทย> ภาคใต้>จังหวัดสุราษฎร์ธานี>สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอเวียงสระ


แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนในอำเภอเวียงสระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คลิกดูแผนที่+เส้นทางคมนาคม


• ประวัติอำเภอ
อำเภอเวียงสระ เดิมคือ เมืองเวียงสระ เป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ มีความเจริญรุ่งเรือง มาก่อนเมืองศรีวิชัย (ไชยา) และนครพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) ต่อมาเมืองเวียงสระ เกิดโรคระบาดขึ้นมาจึงได้อพยพไปอยู่ที่ หาดทรายแก้ว ปัจจุบันคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นเวียงสระจึงขาด ผู้ดูแล กลายเป็นเมืองรกร้างว่างเปล่า จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ได้ยกฐานะเวียงสระเป็นอำเภอ โดยตั้งชื่อว่า อำเภอคลองตาล ต่อมาได้ยุบอำเภอคลองตาลเป็นตำบลเวียงสระ ขึ้นต่ออำเภอลำพูน ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านนาสาร เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ทำให้อำเภอลำพูนไม่สามารถควบคุมและรับผิดชอบได้ทั่วถึง จึงได้ยกฐานะตำบลเวียงสระ ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2511 และในอีก 3 ปีต่อมา กิ่งอำเภอก็ถูกยกขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2514

• ลักษณะภูมิศาสตร์
อำเภอเวียงสระเป็นอำเภอหนึ่งใน 18 อำเภอ 1 กิ่ง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 69 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ 693 กิโลเมตร มีพื้นที่ 424.39 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 265,581.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.30 ของพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปร่างคล้ายกับสี่เหลี่ยมคางหมู จัดได้ว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ว่าการ อำเภอตั้งอยู่ในตำบลเวียงสระ

• พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเวียงสระ เป็นที่ราบแนวยาวทางทิศตะวันออกและเป็นภูเขา ทิศใต้เป็น ที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่านหลายสาย ส่วนทางทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำตาปีพื้นที่ประมาณร้อยละ 95.14 เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกประมาณร้อยละ 4.96 เป็นภูเขาและป่าไม้ เบญจพรรณ แต่ถึงแม้ว่าพื้นที่ของอำเภอเวียงสระ จะเหมาะแก่การทำเกษตร แต่ระบบชลประทานยังไม่ดีพอสมควร ทำให้พืชผลทางการเกษตรยังไม่ได้ผลเต็มที่ เกษตรกรยังอาศัยน้ำฝนในการปลูกพืช นอกจากนั้นยังมีพื้นที่อีกจำนวนมาก ตามแนวริมฝั่งแม่น้ำตาปี ยังไม่ได้ปรับปรุงมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

• ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศชุ่มชื้น อบอุ่น แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือฤดูร้อน และฤดูฝน ตลอดปีจะแบ่งเป็นฤดูฝน 9 เดือน คือช่วงเดือน พฤษภาคม - มกราคม และ ฤดูร้อน 3 เดือน แต่ฤดูร้อนจะมีฝนตกประปรายเสมอ

• ป่าไม้
บริเวณพื้นที่ป่าไม้ของอำเภอเวียงสระ ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ป่าคลอง น้ำเฒ่าและป่าควนเนียงวังรี แต่สภาพป่าสงวนส่วนใหญ่ค่อนข้างเสื่อมโทรม ประกอบกับราษฎรบุกรุกเข้าไปครอบครอง เพื่อทำมาหากินเกือบหมดแล้ว

• ลำน้ำที่ไหลผ่าน
แม่น้ำตาปี ไหลผ่านตำบลเวียงสระ
คลองตาล ไหลผ่านตำบลบ้านส้อง และตำบลเวียงสระ
คลองฉนวน ไหลผ่านตำบลเขานิพันธ์ ตำบลคลองฉนวน และ ตำบลทุ่งหลวง
คลองน้ำเฒ่า ไหลผ่านตำบลบ้านส้อง และตำบลเวียงสระ

• การคมนาคมและสื่อสาร

เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดอื่น ๆ หลายสายทั้งทางรถยนต์และรถไฟ
• ทางรถยนต์ มีเส้นทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินสายเอเซีย
- ทางหลวงแผ่นดินสายสุราษฎร์ธานี - กระบี่
- ทางหลวงแผ่นดินสายบ้านส้อง - นครศรีธรรมราช
  ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัด ได้มาทำการเปิดสาขาที่อำเภอเวียงสระ ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับการขับขี่ยวดยานพาหนะ แก่ประชาชนในหลายๆอำเภอ ที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอเวียงสระ จึงนับได้ว่าอำเภอเวียงสระ เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมอีกด้วย
นอกจากถนนทางหลวงแผ่นดินแล้ว อำเภอเวียงสระ ยังได้พัฒนาถนนเข้าสู่หมู่บ้านและตำบลถนนแต่ละสายมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง หมู่บ้านและตำบล ซึ่งสร้างความสะดวกสบายในการขนส่งพืชพันธ์ทางการเกษตรเป็นอย่างมาก
• ทางรถไฟ
   สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7736-2004
   ทางรถไฟนั้น มีรถไฟหลายขบวนที่จอดรับ - ส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านส้อง นอกจากรถไฟขบวนธรรมดาแล้ว ยังมีขบวนรถเร็วที่วิ่งจากจังหวัดต่างๆ มุ่งเข้าสู่กรุงเทพฯ จอดรับ- ส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านส้องอีกด้วย ทำให้ประชาชนเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การสื่อสาร มีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ 1 แห่ง

• แผนที่


  บ้านวังใหญ่ วัดทุ่งหลวง บ้านพรุแชง มหาราช2 บ้านควนสูง บ้านปากหาน


ข้อมูลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

     อำเภอเวียงสระ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ดังนี้

ครือข่าย เวียงหลวง
•บ้านไทรห้อง •บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่217 •วัดคลองตาล บ้านหนองโสน •วัดเวียงสระ •บ้านปากสาย •บ้านลานเข •วัดโสภณประชาราม •วัดทุ่งหลวง •บ้านหานเพชร •บ้านวังใหญ

เครือข่าย บ้านส้อง
•บ้านพรุแชง •บ้านในไร่ •บ้านส้องเหนือ •วัดบ้านส้อง •สามัคคีอนุสรณ์ •บ้านส้อง •บ้านนาชุมเห็ด •บ้านห้วยมะนาว •มหาราช2


เครือข่าย ฉนวนนิพันธ์
•บ้านคลองกา •บ้านควนปราง •บ้านปากกา •บ้านปากหาน •บ้านห้วยทรายทอง •วัดคลองฉนวน •บ้านยูงงาม •บ้านเขานิพันธ์ •บ้านเขาปูน •บ้านควนกลาง •บ้านควนเจริญ •บ้านกลาง


ต.เวียงสระ คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.บ้านส้อง คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.คลองฉนวน-ต.เขานิพันธ์ คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.ทุ่งหลวง คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน

ต.เวียงสระ คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.บ้านส้อง คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.คลองฉนวน-ต.เขานิพันธ์ คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน ต.ทุ่งหลวง คลิก..ดูรายชื่อโรงเรียน อ.เวียงสระ คลิกดูรายละเอียด