สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการติดต่อ(การร้องเรียน)

แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

คำชี้แจง

    ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
  1. ช่องชื่อ-นามสกุล: กรอกชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
  2. ช่องที่อยู่: กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
  3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน: กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
  4. ช่องอีเมล: ให้กรอกอีเมลของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
  5. ช่องเบอร์โทรศัพท์: ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
  6. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
  7. กดปุ่ม ส่ง