สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   :  086-1685522
 อีเมล :      –                 

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 093-5813329
  อีเมล :      –                 

นายภูริพัฒน์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 095-0748882
  อีเมล :      –                 

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 065-8711897
  อีเมล :      –                 

นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  โทร   : 081-5356113
  อีเมล :      –                 

นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  โทร   : 089-7254750
  อีเมล :      –                 

นางสาวพยอม เพชรน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  โทร   : 084-1867771
  อีเมล :      –                 

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  โทร   : 081-6764197
  อีเมล :      –                 

นางวรรณดี ชาญณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  โทร   : 095-4297368
  อีเมล :      –                 

นางกัญหา ทองทา

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร   : 086-2776034
  อีเมล :      –                 

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  โทร   : 063-5896619
  อีเมล :      –                 

นางนุชกานต์ เทพชโลธร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

  โทร   : 094-5929466
  อีเมล :      –                 

นางสาวจุฑามาศ สวัสดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

  โทร   : 081-5357976
  อีเมล :      –                 

นายทนง ถวาย

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

  โทร   : 082-8039444
  อีเมล :      –