สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   :  086-1685522
 อีเมล :  samsuw5522@gmail.com              

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 093-5813329
  อีเมล : pawitchaya.s@surat3.go.th

-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 
  อีเมล :  –

-

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   :  –
  อีเมล :  –

นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  โทร   : 081-5356113
  อีเมล : joy-skm@hotmail.com 

นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  โทร   : 089-7254750
  อีเมล :  janjira.saw@gmail.com                

นางสาวพยอม เพชรน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  โทร   : 084-1867771
  อีเมล :  payom_2707@hotmail.com                 

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  โทร   : 081-6764197
  อีเมล :  nattinansurat@gmail.com

นางวรรณดี ชาญณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  โทร   : 095-4297368
  อีเมล :  nutwandee2509@gmail.com

นางกัญหา ทองทา

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร   : 086-2776034
  อีเมล :      k_kan1111@hotmail.com                 

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  โทร   : 063-5896619
  อีเมล :      em.sup.sri3@gmail.com                 

-

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

  โทร   :   –
  อีเมล :   –              

นางสาวจุฑามาศ สวัสดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

โทร   : 081-5357976
อีเมล :    juthamat.swd@surat3.go.th

นายนริศ มีสุวรรณ์

นิติกรปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

  โทร   : 086-6845573
  อีเมล :       –             

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap