สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   :  086-1685522
 อีเมล :  samsuw5522@gmail.com              

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 093-5813329
  อีเมล : pawitchaya.s@surat3.go.th

นายภูริพัฒน์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 095-0748882
  อีเมล :  bhuribadhn@gmail.com

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

  โทร   : 065-8711897
  อีเมล : lekkandid@gmail.com

นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  โทร   : 081-5356113
  อีเมล : joy-skm@hotmail.com 

นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  โทร   : 089-7254750
  อีเมล :  janjira.saw@gmail.com                

นางสาวพยอม เพชรน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  โทร   : 084-1867771
  อีเมล :  payom_2707@hotmail.com                 

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  โทร   : 081-6764197
  อีเมล :  nattinansurat@gmail.com

นางวรรณดี ชาญณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  โทร   : 095-4297368
  อีเมล :  nutwandee2509@gmail.com

นางกัญหา ทองทา

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร   : 086-2776034
  อีเมล :      k_kan1111@hotmail.com                 

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

  โทร   : 063-5896619
  อีเมล :      em.sup.sri3@gmail.com                 

นางนุชกานต์ เทพชโลธร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ

  โทร   : 094-5929466
  อีเมล :  nuchakan.tep@gmail.com                 

นางสาวจุฑามาศ สวัสดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

โทร   : 081-5357976
อีเมล :    juthamat.swd@surat3.go.th

นายทนง ถวาย

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

  โทร   : 082-8039444
  อีเมล :      t.juathawai@hotmail.com