สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ประธานกรรมการ

นายอุดมพร ฉิมดี

กรรมการผู้แทนบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

นายศุภกร เกษกล้า

กรรมการผู้แทนบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายเดโช ขวัญพุฒ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแสนสุข ชัยสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสำราญ ชูช่วยสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางมะลิวรรณ กิจครวญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางผกามาศ หอมกอ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผล