สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ขออภัย ! กำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(พ.ศ.2560)

ผลการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS)

ผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปรฏิบัติราชการ (KRS)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online)