สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มอำนวยการ

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายสมใจ สิกขวัฒน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายปรินทร์ ศรีษะเนตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฃประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางวรรณดี สวัสดิโกมล

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางปราณี ลิกขะไชย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายภัทราวุธ เพชรชู

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายชัยรัตน์ ขวัญหวาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน

นายสุเมธ ยอดมณี

ช่างปูน 3

นายไทยรัฐ ไทยทอง

ช่างปูน 3

นางสาวพรฤดี ผลประมูล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายสมชาย หอมรส

ช่างไม้ 4

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน

นายมโนทย์ นุภักดิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายภาสกร กาญจนะ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายฐานะ บัวทอง

ยาม

นายสุเมธ ใจอินทร์

ยาม

นางอาทิตยา อ่อนเย็น

แม่บ้าน