สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางจันจิรา อมรสถิตย์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางอารีย์ วิเศษแสง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางวนิดา เกื้อผล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรัญญา จันทร์ดำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสุฐิพร โสตทิพย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวดี เสมาพิทักษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี รัตนาพร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางจตุพร คงอภัย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกิจรัตน์ รักชาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ