สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวปวิชญา สินน้อย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวพยอม เพชรน่วม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเพ็ญศรี แก้วสองศรี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา แพรกปาน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ ลิ้มเต้

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกาญจนา เดชอรุณ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุภาพร สามี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชัชดา ทับเที่ยง

ลูกจ้างชั่วคราว