สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน

ภารหน้าที่

  กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ

 1. งานธุรการ
  1.1  งานสารบรรณ 
  1.2  งานประสานงานและให้บริการ
  1.3  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
  1.4  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 2. งานข้อมูลสารสนเทศ
  2.1  งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.2  งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  2.3  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  2.4  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. งานนโยบายและแผน
  3.1  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
  3.2  งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.3  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  3.4  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3.5  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
  4.1  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  4.2  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  4.3  งานจัดสรรงบประมาณ
  4.4  งานบริหารงบประมาณ
 5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
  5.1  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  5.2  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษา)
  5.3  งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
Scroll to Top
Skip to content