สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน

ภารหน้าที่

  กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ขอบข่าย/ภารกิจ

 1. งานธุรการ
  1.1  งานสารบรรณ 
  1.2  งานประสานงานและให้บริการ
  1.3  งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
  1.4  งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
 2. งานข้อมูลสารสนเทศ
  2.1  งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.2  งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  2.3  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  2.4  งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. งานนโยบายและแผน
  3.1  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษาทางการศึกษา
  3.2  งานจัดทำแผนพัฒนาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3.3  งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
  3.4  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3.5  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. งานวิเคราะห์งบประมาณ
  4.1  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  4.2  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  4.3  งานจัดสรรงบประมาณ
  4.4  งานบริหารงบประมาณ
 5. งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
  5.1  งานติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
  5.2  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ (สพฐ/แผนปฏิบัติการประจำปีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / แผนพัฒนาการศึกษา)
  5.3  งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการตามดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา