สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มนโยบายและแผน

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายภูริพัฒน์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายปรินทร์ ศรีษะเนตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางลิลดา เจริญสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสถาพร กุ้งทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ