สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายชัยสิทธิ์ จุลนิล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางวรรณดี ชาญณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางปิยะนาถ วรรณศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวจงกล วันชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนิภา กิตติพลจักร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา แพ่งรักษ์

พนักงานราชการนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่

นางสาวชลธี คะเชนทร์

พนักงานราชการ

นางสาวอรอุษา มูสิเกิด

ลูกจ้างชั่วคราว