สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายภูริพัฒน์ บุญมา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นายชัยสิทธิ์ จุลนิล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวสารีย์ นุ่มนวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นางเฉลิมศรี ชูสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางศศิธร พรัดมะลิ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเชิดภัก ศิริสุข

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางหทัยทิพย์ ทรรพคช

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมลทิรา รัตนบุรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางพริ้มเพรา บุปผา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางจิตติพร ปรีชา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ สวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ กระจ่างรส

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางณัฐชยา ปานแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนิศา ไกรสิทธิ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางมณฑกานต์ ชุมช่วย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ