สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี

ภารหน้าที่

      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  
กำหนดให้ กลุ่มกฏหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
         (ก)  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
         (ข)  ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
         (ค)  ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
         (ง)  ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
         (จ)  ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
         (ฉ)  ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
         (ช)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
         (ซ)  ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         (ฌ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
         (ญ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap