สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

กลุ่มกฎหมายและคดี

ทำเนียบบุคลากร

นายสำเริง สุวรรณพงค์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

-

นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายนริศ มีสุวรรณ์

นิติกรปฎิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี