สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ข้อมูลสารสนเทศ

       กลุ่มงานอำนวยการ

       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

       กลุ่มบริหารงานบุคคล

       กลุ่มนโยบายและแผน

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       หน่วยตรวจสอบภายใน

ไม่พบข้อมูล

       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       กลุ่มกฎหมายและคดี