สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

งานสารบรรณ

งานประชาสัมพันธ์

งานยานพาหนะ

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานประสานงาน/งานสรรหา คณะกกรมการ กตปน./งานควบคุมภายใน/งานสวัสดิการ

งานรักษาความสะอาด

งานการให้บริการขับรถยนต์ส่วนกลาง : นายคำรณ วงศ์สกุล

งานการให้บริการขับรถยนต์ส่วนกลาง : นายไทยรัฐ ไทยทอง

งานการให้บริการขับรถยนต์ส่วนกลาง : นายสุเมธ ยอดมณี

งานรักษาความปลอดภัย : นายฐานะ บัวทอง

งานรักษาความปลอดภัย : นายสุเมธ ใจอินทร์