สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

งานบัญชี-การบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

งานบัญชี

งานการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ

งานการจ่ายเงิน

การบริหารงานพัสดุ-การจัดซื้อจัดจ้าง

งานเงินยืมราชการ

งานพัสดุ

งานการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ และบำเหน็จทอด

งานธุรการกลุ่ม