สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานบำเหน็จความชอบ

งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

งานธุรการ