สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

งานด้านการตรวจสอบภายใน/การตรวจสอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษา

งานด้านการตรวจสอบบัญชีสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่