สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นิเทศ-คู่มือ-นส.สารีย์-นุ่มนวล

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้/งานนิเทศติดตาม

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

คู่มือการปฎิบัติงาน

งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา