สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน

       แผนการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565

       แผนปฎิบัติการประจำปี

       รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี