สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

การบริหารเงินงบประมาณ

       แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

       รายงานกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

       รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี