สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ข้อมูลเขตสุจริต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

เจตจำนงสุจริต (TH)

เจตจำนงสุจริต (EN)

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์