สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี