สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

ประกาศเจตจำนงเขตพื้นที่สุจริตในการบริหารงาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ