สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 4. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 8. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ค่านิยม (Values)

รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ

เป้าประสงค์ (Goals)

 • ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 • ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามหลักสูตร มีสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
 • ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ (Strategic)

  • กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
  • กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
  • กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  situs slot online toto slot bandar togel terpercaya Togel Macau 4D slot 10k Situs toto togel 4D toto togel situs toto togel macau 4d Toto togel 4D agen togel 4d terpercaya Bandar Togel Terpercaya situs togel macau Toto Togel slot 4D judi slot online Situs Judi Slot Gacor judi slot terbaru toto slot togel 4D situs togel 4D resmi Togel toto slot 4D situs togel terlengkap