สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความรู้ มีทักษะ มีความสุข

พันธกิจ (Mission)

 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย
 3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 4. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ตามหลักสูตร คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 5. ส่งเสริมการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น
 6. ส่งเสริม สนับสนุน ความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 7. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 9. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 10. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เหมาะสมกับบริบท โดยมีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ

ค่านิยม (Values)

รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย
 3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 4. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น
 6. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 7. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 9. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 10. องค์กรมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เหมาะสมกับบริบท โดยมีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ (Strategic)

 • กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีขีดความสามารถ คุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
 • กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
 • กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
 • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
Scroll to Top
Skip to content