สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

Suratthani Primary Education Service Area Office 3

" คุณภาพทะลุเพดาน มาตรฐานต้องสูงขึ้น "

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรคุณภาพได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 4. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
 8. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 9. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

ค่านิยม (Values)

รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ

เป้าประสงค์ (Goals)

 • ผู้เรียนทุกคนมีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รองรับวิถีชีวิตใหม่รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
 • ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามหลักสูตร มีสมรรถนะ และทักษะในศตวรรษที่ 21
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
 • ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
 • ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ (Strategic)

  • กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
  • กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
  • กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม